Užitečné_informace_
Informace o pojištění
Slovinsko dálniční známky
Pobytová taxa Chorvatsko
Dopravní informace Chorvatsko
Cestovní smlouva
 


 

Užitečné informace

Cestovní doklady:
Cestovní pas nebo jiný identifikační doklad uznávaný mezinárodní dohodou. Informace: diplomatická zastupitelství Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí Chorvatské republiky (tel. 01 4569 964).

Celní předpisy:

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie. Zahraniční měnu je možno dovážet a vyvážet bez omezení, domácí měnu do výše do 2.000 kun. Cennější technické, a sportovní a jiné vybavení se musí přihlásit celním orgánům na hranici. Psi a kočky v doprovodu svého majitele musejí mít mezinárodní očkovací průkaz. Potvrzení o očkování proti vzteklině musí být při vstupu do Chorvatska nejméně 15 dní staré, ale nesmí být starší než 6 měsíců. Vrácení daně z přidané hodnoty je možné cizím občanům za zboží zakoupené v Chorvatsku, pokud hodnota zboží přesahuje částku 500 kun a pokud kupující předloží na hranici při vývozu potvrzený formulář "Porezni ček" (Tax cheque). Informace: Celní správa Chorvatské republiky (tel 01 6102 333),
www.carina.hr.

Platební karty:
Většina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací a obchodů přijímá mezinárodní platební karty (American express; Diners; Eurocard/Mastercard, Visa).

Zdravotní péče o turisty a lékařská pomoc:

Zahraničním turistům ze zemí, s nimiž má Chorvatsko Uzavřenou dohodu o zdravotní péči a lékařské pomoci, jsou poskytovány bezplatné služby v rozsahu deklarovaném v této úmluvě. Další služby nad rámec dohody si platí turista sám na místě podle platných ceníků. Turisté ze zemí, s nimiž dohoda není uzavřena, platí na místě za veškerou pomoc a péči. Lékař, případně zdravotní středisko a lékárna, jsou v každé větší osadě, nemocnice jsou v každém větším městě. Při bezprostředním ohrožení života zajišťují přepravu zraněných či postižených vrtulníky, případně jiné rychlé dopravní prostředky. V Chorvatsku je k dispozici síť veterinárních klinik a ambulancí: informace získáte na:
veterinarstvo@zg.tel.hr; www.veterinarstvo.hr

Svátky a dny pracovního klidu:
1. ledna - Nový rok, 31. března a 1. dubna - Velikonoční neděle a pondělí, 1. května - Svátek práce, 30. května - Boží tělo, 22. června - Den boje proti fašizmu, 25. června - Den státnosti Republiky Chorvatsko, 5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání vlasti, 15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie, 8. října - Den nezávislosti, 1. listopadu - Všech svatých, 25. a 26. prosince - vánoční svátky.

Pracovní doba obchodů a úřadů:
Většina obchodů je v pracovních dnech otevřena od 8 do 20 hodin a o sobotách do 14 hodin; v sezóně i déle. Veřejné služby a úřady mají pracovní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Pošta a spoje:

Pošty ve větších městech jsou v pracovních dnech otevřeny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin, některé pošty mají dvousměnnou pracovní dobu. Hlavní pošty ve větších městech jsou otevřeny i o sobotách a nedělích do 21 hodin. Ve všech veřejných telefonních automatech se používají výlučně telefonní karty, které se prodávají se na poštách a v novinových a tabákových stáncích. Do zahraničí lze volat přímo z každého veřejného telefonního automatu.

Elektřina: 220W, 50 Hz

Voda: v celé chorvatské vodovodní síti je pitná.

Ochrana životního prostředí:

Ochrana biologické rozmanitosti přírody je v souladu s předpisy EU. Vody chorvatské části Jadranu jsou i podle kritérií EU mimořádně čisté a pro koupání při celém pobřeží naprosto nezávadné. V případě neštěstí, nehody nebo znečistění moře informujte neprodleně Záchrannou a pátrací službu na moři na bezplatné telefonní číslo 9155, která je zapojena do mezinárodní záchranné sítě. Pokud návštěvník zjistí mimořádné znečistění životního prostředí ve vnitrozemí, urychleně informuje Státní informační a poplachovou ústřednu na telefon 985 nebo Policii na číslo 92. Další informace o ochraně životním prostředí dostanete na tel: 0800/200 037 a na
www.mzopu.hr

Ochrana před požáry:

Je třeba dodržovat tyto zásady a předpisy:

 • Prověřujte a soustavně, zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
 • Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty volně do okolní přírody!
 • Zjistíte-li požár, informujte o tom ihned lidi v okolí a neprodleně to ohlašte na telefonnní číslo - 93; do příjezdu hasičů se pokuste požár uhasit, avšak neuvádějte přitom v nebezpečí sebe nebo své sousedy!
 • Dodržujte zákazy rozdělávání ohně!
 • Dbejte na to, aby Vaše zaparkované auto nepřekáželo na přístupových cestách požárním vozidlům!

Důležitá telefonní čísla:
Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: + 385
Záchranná služba: 94
Hasiči: 93
Policie: 92

Taxislužba: 970
Poskytování pomoci na silnicích: 987; 987@hak.hr
Všeobecné informace: 981
Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 988
Informace o mezinárodních telefonních číslech: 902
Předpověď počasí a aktuální dopravní informace, vč. stavu vozovky: 060 520 520
Chorvatský autoklub (HAK): 01/4554 433 a 4640 800; Internet:
www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr

Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně:
Na 2. programu Chorvatského rozhlasu informuje Chorvatský autoklub po zprávách v chorvatštině o aktuální dopravní situaci a stavu vozovek, a to v angličtině, němčině a italštině. Několikrát v průběhu dne se vysílají i cizojazyčné informace pro jachtaře. O každou celou hodinu se rovněž na 2. programu Chorvatského rozhlasu vysílají střídavě zprávy a informace přímo ze studií, a to ze studia 3. programu Bavorského rozhlasu, 3. programu Rakouského rozhlasu, RAI Uno a britského Virgin radia.

Informace o pojištění

ZÁKON

ze dne 30. června 1999

o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc

a)  

doprava

b)  

ubytování

c)  

jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu

 

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.

 

(2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu

a)  sestavená až na základě individuálního požadavku,

b)  prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo
c)  jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání.1

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je pojištěním proti úpadku pojištěn pouze takový zájezd, který splňuje § 1 odst.1.
V tomto případě při krachu pojištěné CK dojde k plnění pojistné události.

 

Zájezdem není: dle § 1odst.2., kombinace služeb. Tyto služby nelze pojistit. V praxi to znamená, že v případě individuálního sestavení dovolené z několika služeb nedojde k plnění ze strany pojišťovny ani u CK, které jsou pojištěny proti úpadku.

Př.: Koupíte-li si u CK nebo CA pouze jednotlivou službu/pouze jízdenku na autobus nebo jenom  ubytování/ nelze tuto službu dle výše uvedeného zákona pojistit, tyto služby nejsou zájezdem.
Povinnost uzavřít pojištění proti úpadku dle výše uvedeného zákona mají cestovní kanceláře a je to jedna z podmínek k udělení koncese.

Tato povinnost  pojištění proti úpadku se  na cestovní agenturu dle zákona 159/1999 nevztahuje, protože  může nakupovat či prodávat pouze jednotlivé služby a další kombinace s tímto spojené. Tyto nejsou zájezdem tudíž je pojistit nelze.

 

 

Slovinsko - dálniční známky:

Slovinská vláda rozhodla, že od 1. července 2008 musí mít osobní auta a motocykly na slovinských dálnicích a rychlostních silnicích dálniční známky (slovinsky: vinjete).

Pro osobní auta budou na výběr pouze dva typy dálničních známek (nálepek):

 • roční: za 55 eur (bude platit kalendářní rok)
 • pololetní: za 35 eur (bude platit 6 měsíců od zakoupení)

Motocyklisté si budou moci koupit jen roční známku za 27,50 eur.

Novinka se týká vozidel 1. kategorie (osobní automobily) a 2. kategorie (vozidla do hmotnosti 3,5 tuny). Pro nákladní automobily s hmotnosti vyšší než 3,5 tuny zůstane zatím zachován systém výběru dálničního poplatku na mýtnicích do doby, než bude zaveden satelitní systém placení. Tento systém pro nákladní dopravu by měl začít fungovat nejpozději do konce července příštího roku.

 

Výňatek ze zákona o pobytové taxe Chorvatsko:


Článek 1
Občan, který se v turistickém místě mimo své bydliště ubytuje v ubytovacím zařízení, které provozuje ubytovací nebo turistickou činnost (v dalším textu "ubytovací zařízení"), je povinen platit ubytovací taxu. Ubytovacím zařízením se ve smyslu tohoto zákona rozumí: hotel, pension, motel, turistický apartmán, rekreační zařízení, zotavovna pro děti a mládež, bungalov v kempu, byt pro rekreaci, pronajímaný pokoj, léčebné zařízení, horská chata či útulna, stání v jachtařském přístavu (kotviště aj.) a všechna další zařízení, která poskytují občanům ubytovací služby.


Článek 2
Platit pobytovou taxu je povinen i vlastník rekreačního domu nebo rekreačního bytu v turistickém místě a všechny další osoby, které v tomto domě nebo bytě pobývají.


Osoby podle odst. 1 tohoto článku jsou povinny platit pobytovou taxu v tom případě, pobývají-li v rekreačním domě nebo bytě v době mezi 15. červnem a 15. zářím.


Platit pobytovou taxu je povinen i vlastník plavidla na stání v jachtařském přístavu, pokud plavidlo obývá, jakož i další osoby, které plavidlo obývají.


Za rekreační dům nebo byt se podle odst. 1 tohoto článku pokládá každá budova a každý byt, které se používají sezónně nebo příležitostně. Za rekreační dům se ve smyslu tohoto zákona nepokládají hospodářské budovy, které slouží k uskladnění zemědělských strojů, nářadí ap.


Článek 3
Pobytovou taxu neplatí:

 •  děti do 12 let věku
   

Dopravní informace

 Při cestě autem do Chorvatska musí mít řidič platný řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta).

Pozor na změny v pravidlech silničního provozu při cestě do Chorvatska!

V Chorvatské republice platí nový Zákon o bezpečnosti silničního provozu, který přináší řadu změn. Pokud se chystáte na dovolenou k Jadranu, měli byste se rozhodně s těmito změnami seznámit a ušetřit tak nemalé částky za případné pokuty. Pokuty za dopravní přestupky se totiž rapidně zvýšily a řidičům hrozí i vězení!
Povolený limit alkoholu v krvi řidiče je 0,5 promile. Pro některé skupiny řidičů ale absolutní zákaz alkoholu platí dál. Týká se to taxikářů a také mladých řidičů do 24 let. Pokud se řidič dopustí dopravního přestupku a v krvi mu bude zjištěn alkohol do 0,5 promile, zaplatí pokutu cca 2500 Kč. Jestliže přesáhne 1,5 promile, může být řidiči vyměřena pokuta 17 až 50 tisíc Kč nebo může být odsouzen k trestu odnětí svobody až na 60 dnů, což se dá ale vykoupit. Může vás to přijít až na 50 tisíc Kč.
Neméně důležitou změnou je povinné používání mobilního telefonu s hands-free. Za použití mobilního telefonu bez tohoto zařízení během jízdy hrozí pokuta cca 500 HRK.
Povinně rozsvícená světla během dne představují další důležitou změnu. Pokuta za nedodržení této povinnosti vás přijde 
na cca 300 HRK.
Povinné je rovněž používání dětské sedačky pro přepravu dítěte mladšího 5 let. Nedodržení této povinnosti může být potrestáno udělením pokuty v hodnotě 500 HRK.

Povolená nejvyšší rychlost:

 • v obcích 50 km/h
 • mimo obce 90 km/h
 • na rychlostních silnicích 110 km/h
 • na dálnicích 130 km/h
 • motorová vozidla s vlekem 80 km/h
 • autobusy a též autobusy s lehkými přívěsy 80 km/h


Používání bezpečnostních pásů je povinné.

Čerpací stanice:
Jejich provozní doba je většinou od 7 do 17 až 18 hodin; v letní sezóně až do 22 hodin. Hlavní čerpací stanice ve větších městech a na mezinárodních silnicích mají nepřetržitý provoz. Čerpací stanice prodávají tyto pohonné hmoty: Eurosuper 95, Super 98, Normal i Euro Diesel (nafta), a ve větších městech i plyn. Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic:
www.hak.hr; www.ina.hr

Povinnosti při dopravní nehodě:
Dopravní nehodu je třeba ihned oznamte policii (tel. 92). Místo nehody se označte výstražným trojúhelníkem a zabezpečte proti případným dalším škodám a nebezpečím. Vyčkejte příjezd policie. Přivolaná policie po ohledání vozidla a místa nehody rozhodne o dalším postupu a poskytne účastníkům nehody potřebné informace o chorvatských pojišťovnách, autoopravnách apod. V každém případě si majitel vozidla vyžádá od policie sepsání protokolu o nehodě a poškozeném vozidle. Bez tohoto protokolu nelze z Chorvatska vycestovat.

Výše pokut v Chorvatsku za nejčastější dopravní přestupky:

 • při jízdě v osadě o 30 km/h rychleji než je nejvyšší povolená rychlost , při jízdě mimo osadu o 50 km/h rychleji než je nejvyšší povolená rychlost : 500 kn
 • při jízdě v osadě o 10 až 30 km/h rychleji než je nejvyšší povolená rychlost, při jízdě mimo osadu o 30 až 50 km/h rychleji než je nejvyšší povolená rychlost : 200 kn
 • při jízdě v osadě do 10 km/h rychleji než je nejvyšší povolená rychlost, při jízdě mimo osadu o 10 až 30 km/h rychleji než je nejvyšší povolená rychlost : 500 kn
 • při nedodržení pravidla přednosti v jízdě : 500 kn
 • při řízení vozidla pod vlivem alkoholu nad povolenou přípustnou hranici alkoholu v krvi :500 kn + odebrání řidičského průkazu
 • při nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky, dopravní situaci a dalším okolnostem :200 kn
 • při nesprávném parkování nebo zastavení :100 kn
 • při jízdě bez použití bezpečnostních pásů :100 kn.

Pro zajištění výkonu trestu nebo přítomnosti v přestupkovém řízení oprávněná osoba zadržet cestovní pas cizího státního příslušníka do konce řízení, nejdéle však na 48 hodin.

Jak se vyhnout dopravním zácpám
Chcete-li se vyhnout  zbytečnému čekání v kolonách, doporučujeme:

 • Naplánovat si cestu po Chorvatsku s využitím informací v dopravním plánovacím kalendáři o dnech a směrech nejvyšší předpokládané hustoty dopravy.
 • Před cestou si zjistěte informaci o aktuální situaci na chorvatských silnicích a v dopravě trajekty, a to u Chorvatského autoklubu nebo na Druhém programu Chorvatského rozhlasu (na RDS-HRT2)
 • Neplánujte odjezd z ČR na pátek večer nebo na sobotu ráno  
 • Neplánujte odjezd z Chorvarska na sobotu  či na  neděli

Pozor: vesty!
Na pohraničním přechodu Hatě kus za Znojmem je poslední šance zastavit se a popřemýšlet, co kdo zapomněl a co by bylo třeba ještě dokoupit. Pozor - kdo v Rakousku nebude mít reflexní vestu, riskuje pokutu až 200 eur.  Z auta totiž v Rakousku v případě nehody, poruchy či obyčejného vystoupení (netýká se odpočívadel) můžete ven pouze v této vestě. Kdo ji nemá, musí zůstat uvnitř!

Odpočívadla
Kdo se vydá na cestu k chorvatskému moři večer, potká svítání nejspíš už na "Jadranské dálnici" někde za Záhřebem. Slovo "odmorište" překládáme jako odpočívadlo, ale těch opravdových na dálnici ještě mnoho není, ani občerstvení ani WC nebo umývárna. To vše je dobré si odbýt nejlépe v Rakousku anebo se obrnit trpělivostí a pročekat dlouhé minuty u  benzínových čerpadel. 

Tunely
Na dálnici je celkem sedmnáct tunelů. Nejdelší z nich - Mala Kapela pod stejnojmenným pohořím - měří 5760 metrů. Je fantastický! Zatím ale má jednu podstatnou vadu - v provozu je pouze jeden tubus, pochopitelně oboustranně.  Právem se tam čekají mnohakilometrové fronty.

WC
Ovšem zmíněné WC stojí za zhlédnutí i použití. Čisto, velkokapacitno, voňavo a hlavně - vodou se tu nešetří. Teče všude proudem, a když si dáma rozhodne umýt hlavu, najde na zdi elektrický fén. Vše bezplatně, v ceně mýtného za dálnici.

Pokuty
Pozor, aby jste nezrychlili nad povolených 130 km/hod. Snad každý se při pohledu na vodní hladinu snaží jet rychleji a na to uniformovaní chlapíci číhají. Domluva s nimi není žádná, na stvrzenku nečekejte. Za překročení rychlosti, které se policie ani neobtěžuje dokázat, je pokuta 100 - 500 kun (v Chorvatsku zná policie ještě dva přestupky: nepovolené parkování pokutuje 100 kunami, za řízení s alkoholem je 500 kun a odebrání řidičského průkazu nebo pasu. Kdo nezaplatí, doklady zpět nedostane).

Servis
Výjezd opraváře stojí 160 kun, jeho půlhodinová práce 60 a každých dalších 60 minut 120 kun. Za jeden kilometr, který za vámi pojede, si účtuje alespoň pět kun.Ceny v Chorvatsku:

láhev minerální vody 6,5 kuny

pivo Karlovačko 5 - 6 kun

jablka 1 kg 10 kun

chléb 6 kun

mléko 4 kuny

pečivo (rohlík, houska) 2 kuny

máslo 250 g 8 kun

broskve 1 kg 12 kun

sendvič obložený 15 kun

kopeček zmrzliny 4 kuny

brambory 1 kg 10 kun

vejce 1 ks 1,20 - 1,70 kuny

víno domácí 1 litr 15 - 20 kun

pálenka rakija 1 litr 50 - 70 kun

 

zpět